Bezpieczeństwo pracy przy przewiertach sterowanych. Co warto wiedzieć?

Przewierty sterowane, znane również jako przewierty horyzontalne kierunkowe, umożliwiają realizację skomplikowanych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa sieci gazowych, wodociągowych czy telekomunikacyjnych, bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych prac ziemnych. Warto jednak pamiętać, że prace związane z przewiertami sterowanymi niosą ze sobą pewne ryzyko dla osób wykonujących te zadania.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy

Przede wszystkim należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pracy. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni i posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac. Ponadto przed rozpoczęciem przewiertów sterowanych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym terenie.

Kolejnym ważnym aspektem bezpieczeństwa jest zapewnienie odpowiedniej ochrony osobistej dla pracowników. W związku z tym należy zadbać o stosowanie środków ochrony indywidualnej, takich jak kaski, rękawice, okulary ochronne czy specjalistyczne ubrania robocze. Ponadto w miejscu przewiertów sterowanych powinny znajdować się apteczki pierwszej pomocy oraz urządzenia gaśnicze.

Jak ograniczyć ryzyko awarii?

W celu zminimalizowania ryzyka awarii maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy przewiertach sterowanych konieczne jest ich regularne serwisowanie i konserwacja. Pracownicy powinni być również przeszkoleni w zakresie obsługi maszyn oraz postępowania w przypadku awarii. Warto również pamiętać o stosowaniu odpowiednich środków ostrożności podczas transportu maszyn i urządzeń na miejsce pracy.

Podczas realizacji przewiertów sterowanych kluczowe jest monitorowanie stanu technicznego przewiertów oraz stosowanie odpowiednich technik wzmacniania ścian przewiertu. Należy także kontrolować parametry pracy maszyn oraz zachować ostrożność podczas wprowadzania rur czy kabli do przewiertu, aby uniknąć uszkodzeń.