Czy przewierty sterowane nie są destrukcyjne dla środowiska?

Niestety każdy rodzaj budownictwa w jakiś sposób wpływa na środowisko naturalne. W przypadku tradycyjnych metod budowy infrastruktury podziemnej konieczne jest przede wszystkim usunięcie warstwy gleby oraz roślinności, co prowadzi do długotrwałych zmian w ekosystemie. Prace te często wiążą się także z koniecznością przekształcania terenów zielonych w powierzchnie utwardzone, co może prowadzić do zwiększenia zagrożenia powodziowego czy erozji gleby. W przeciwieństwie do tego przewierty sterowane pozwalają na realizację inwestycji bez konieczności przekształcania terenów zielonych, co minimalizuje wpływ na lokalny krajobraz oraz przyrodę. Dzięki temu możliwe jest zachowanie wartości przyrodniczych obszarów, przez które prowadzone są instalacje.

Dodatkowo przewierty HDD pozwalają na budowę infrastruktury podziemnej z zachowaniem naturalnych warstw wodonośnych oraz uniknięciem ingerencji w cieki wodne. W przypadku tradycyjnych metod, takich jak kopanie rowów czy tunelowanie, istnieje ryzyko przerwania ciągłości warstw wodonośnych, co może prowadzić do zmian w przepływie wód gruntowych oraz zanieczyszczenia cieków wodnych. Dzięki zastosowaniu technologii HDD możliwe jest również uniknięcie negatywnego wpływu na ekosystemy wodne, takie jak rzeki, jeziora czy mokradła. Przewierty te pozwalają na realizację inwestycji bez konieczności przekształcania brzegów czy drenażu terenów podmokłych.

Czy przewierty HDD są lepsze dla środowiska naturalnego od tradycyjnych metod budowy?

W porównaniu z tradycyjnymi metodami budowy infrastruktury podziemnej przewierty HDD charakteryzują się mniejszym zużyciem energii oraz niższymi emisjami gazów cieplarnianych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że prace te wymagają stosowania mniejszej ilości ciężkiego sprzętu oraz krótszego czasu realizacji inwestycji. Ponadto, dzięki minimalizacji ingerencji w powierzchnię terenu, przewierty HDD pozwalają na utrzymanie zdolności ekosystemów do pochłaniania dwutlenku węgla. W ten sposób technologia ta przyczynia się także do ograniczenia negatywnego wpływu na klimat.

Przewierty sterowane generują też znacznie mniejsze natężenie hałasu oraz drgań. Dzięki temu możliwe jest realizowanie inwestycji z minimalnym wpływem na jakość życia mieszkańców oraz funkcjonowanie lokalnych ekosystemów.