Na jakich głębkościach można wykonywać przewierty sterowane?

Technologia przewiertów HDD pozwala na precyzyjne wykonywanie nawierceń na różnych głębokościach. Metoda ta jest coraz częściej wykorzystywana w budowie infrastruktury podziemnej, gdyż pozwala szybko i efektywnie realizować inwestycje przy minimalnym wpływie na środowisko. Dodatkowo wykonanie przewiertu HDD zmniejsza koszty inwestycji i znacznie skraca czas realizacji. W Polsce stosowanie metody HDD jest coraz bardziej popularne, szczególnie w budowie sieci energetycznych, telekomunikacyjnych czy gazowych. Obejmuje ona nawiercanie horyzontalne na różnych głębokościach, a jej zastosowanie jest uzależnione od warunków geologicznych oraz rodzaju instalacji, która ma być zrealizowana. Typowy zakres głębokości dla przewiertów HDD wynosi od 2 do 60 metrów, ale możliwe są także przewierty o głębokości sięgającej nawet 100 metrów lub więcej.

Wybór odpowiedniej głębokości dla przewiertu sterowanego zależy w dużej mierze od warunków geologicznych na terenie realizacji inwestycji. Należy uwzględnić rodzaj gruntu, jego strukturę oraz ewentualne przeszkody, takie jak warstwy wodonośne czy skały. W Polsce zachodzą różnorodne warunki geologiczne, dlatego wybór głębokości przewiertów musi być ściśle dostosowany do lokalnych uwarunkowań. Przykładowo, w rejonach o dużym nasyceniu wodą gruntową, przewierty wykonuje się na większych głębokościach, aby uniknąć naruszenia warstw wodonośnych.

Od czego zależy głębokość przewiertu?

Głębokość przewiertu sterowanego zależy także od rodzaju instalacji, która ma być zrealizowana. W przypadku sieci telekomunikacyjnych czy energetycznych przewierty sterowane mają na celu umieszczenie kabli bezpośrednio pod powierzchnią terenu, a więc na stosunkowo niewielkiej głębokości. Z kolei dla gazociągów czy rurociągów naftowych konieczne jest zastosowanie większych głębokości, co wynika z wymogów technologicznych oraz bezpieczeństwa.

Oprócz głębokości istotną cechą przewiertów horyzontalnych kierunkowych jest ich długość. W zależności od potrzeb projektu oraz technologii stosowanej, możliwe są przewierty o długościach sięgających nawet kilku kilometrów. W praktyce jednak najczęściej spotykane są przewierty o długości do 2000 metrów.